نرده استیل راه پله امروزه نمای ساختمان ها رو به پیشرفت و برای زیبایی  خواص به  نمای راه پله ها از نرده های مدل دار استیل بیشتر استفاده می کنند. استیل...

دو سر گلابی کروم یکی از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . دو سر گلابی کروم نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...

دو سر گلابی لیزری یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . دو سر گلابی لیزری نمنمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها می...

دو سر گلابی قلم طلایی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . دو سر گلابی قلم طلایی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها...

گوی سر نرده گوی کریستال کروی شکل که نمای بسیار زیادی به پایه های نرده استیل میدهد . گوی سر نرده و ساز های مختلف آن: گوی های سرنرده در سایز های مخت...

 حلقه ۳۰۴ گوی کریستال کروی شکل که نمای بسیار زیبایی به پایه های نرده استیل میدهد . حلقه ۳۰۴   و ساز های مختلف آن: گوی های سرنرده در سایز های مختلف...

رابط میل ترانس یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . رابط میل ترانس نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...

نصب از بغل یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نصب از بغل نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...

حلقه روگرد  یکی دیگراز قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . حلقه روگرد نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...

حلقه ۲۰۱ یکی از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . حلقه ۲۰۱ نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   تصویر ...