حلقه روگرد  یکی دیگراز قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . حلقه روگرد نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...