حلقه ۳۰۴ گوی کریستال کروی شکل که نمای بسیار زیبایی به پایه های نرده استیل میدهد . حلقه ۳۰۴   و ساز های مختلف آن: گوی های سرنرده در سایز های مختلف...