رابط تو گرد طلایی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . رابط تو گرد طلایی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میده...