رابط تو گرد کروم یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . رابط تو گرد کروم نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد ...