رابط میل ترانس یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . رابط میل ترانس نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...