زانو یکسر یکی دیگر از قطعات تولیدی شرکت استیل سیتی می باشد . زانو یکسر نمای بسیار زیبایی به نرده استیل راه پله ها و حفاظ ها تون میدهد . تصویر قطعه...