نصب از بغل یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نصب از بغل نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...