نعلبکی تخت یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نعلبکی تخت نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...