نعلبکی شمشی یکی از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نعلبکی شمشی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...