نعلبکی ورقی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نعلبکی ورقی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . &nbsp...