پایه شیپوری یکی از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . پایه شیپوری نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ...