چاک دار طلایی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . چاک دار طلایی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . &...