کف کوب استکانی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . کف کوب استکانی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...