گلدانی طرح دار یکی دیگراز قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . گلدانی طرح دار نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...