گلدانی طلایی قلم از رو یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . گلدانی طلایی قلم از رو نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظ...