گلدانی طلایی قلم خورده یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . گلدانی طلایی قلم خورده نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظ...