گلدانی کروم قلم خورده یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . گلدانی کروم قلم خورده نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها...