گلدانی کروم لیزری یکی دیگراز قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . گلدانی کروم لیزری نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد...