گوی سر نرده گوی کریستال کروی شکل که نمای بسیار زیادی به پایه های نرده استیل میدهد . گوی سر نرده و ساز های مختلف آن: گوی های سرنرده در سایز های مخت...